Hvad er Investors in People

Investors in People er en Engelsk Standard, der sætter et niveau for god praksis i medarbejderudvikling for at opnå de organisatoriske mål. Standarden blev udviklet i 1990 af the National Training Task Force i samarbejde med ledende virksomheder, arbejdesgiver og personaleorganisationer som indkluderede Confederation of British Industri (CBI), Trades Union Congress (TUC), Institute of Personnel and Development (IPD) samt Arbejdsministeriet. Erfaringer fra Englands mest successrige organisationer, store og små, repræsenterende alle sektorer i den britiske økonomi, var uhyre positive og Standarden fik bred tilslutning. Standarden giver en ramme til at forbedre organisationers resultater og konkurrencedygtighed ved hjælp af en struktureret fremgangmåde, hvor organisatorisk mål fastsættes og kommunikeres til alle, og medarbejderne kompetenceudvikles til at opfylde disse mål. Resultat er, at hvad medarbejderne kan og er motiveret til at udrette, hænger sammen med, hvad organisationen har brug for. Investors in People er cyklisk og skulle hjælpe til at fremme en kultur af konstante forbedringer.


Standarden er baseret på tre nøgleprincipper:

Planlægning
Princippet planlægning omfatter fire indikatorer, som fra forskellige vinkler sikrer, at organisationen har defineret nogle klare mål for, hvad den ønsker at opnå og, at alle ved, hvad der kræves for at nå dem. I planlægningen sikrer ledelsen, at alle medarbejdere er bevidste om, hvad organisationen ønsker at opnå, og hvordan de forventes at bidrage til organisationens succes. Organisatorisk fokuseres der på at udarbejde strategier for at nå målene og løbende sikre en afklaring og dækning af organisationens kompetencebehov i forhold til målene. Dermed skabes et overblik over behovet for uddannelse og udvikling af medarbejderne på såvel organisations-, gruppe- som individniveau. Samtidig opmuntrer organisationen medarbejderne til selv at identificere, hvilken uddannelse og udvikling de har behov for i forhold til egen arbejdsfunktion. Ledelsen beslutter også hvilke kompetencer ledere bør besidde, og sørger for at klæde dem på.

Handling
Princippet handling omfatter fire indikatorer med fokus på, at ledelsen omsætter organisationens kompetencestrategi til handling og ikke blot ord. I alle principperne er ledelsens engagement den væsentligste faktor for succes. Her er det væsentligt, at der ikke eksisterer barrierer som f.eks. "sådan gør vi ikke her" eller, "at medarbejderne ikke må blive for veluddannede, for så finder de et andet arbejde". Mellemledelsen skal være i stand til at gennemføre strategierne. Organisationen har behov for at prioritere udviklingen af ledelsens kompetencer i relation til medarbejdersamtaler, sparring og udvikling af medarbejdere. Når kompetencebehovene er identificeret og planlagt, er det ledelsens ansvar at sikre, at de planlagte udviklingsaktiviteter finder sted og ikke konsekvent bliver nedprioriteret i tidspressede perioder. Samtidig skal ledelsen løbende sikre, at medarbejderne forstår, hvilken viden eller kompetence de forventes at kunne bidrage med efter udviklingsforløbets gennemførelse. Det er væsentligt, at ledelsen løbende støtter medarbejdernes kompetenceudvikling gennem opmuntring og sparring.

Evaluering
Princippet evaluering omfatter to indikatorer, der retter sig mod effekten af de udviklingsaktiviteter, der har fundet sted - og identificeringen af forbedringsområder. Her synliggøres ledelsens evne til at skabe resultater, der har klare sammenhænge med de gennemførte udviklingsaktiviteter og organisationens mål. Organisationen skal her sikre, at den viden og de færdigheder, som medarbejderen har tillært sig bliver anvendt og har den ønskede effekt på resultaterne. Disse aktiviteter skal kunne spores direkte tilbage til en evaluering efter gennemførelsen af udviklingsaktiviteten frem til beslutningen om gennemførelsen af aktiviteten og sammenhængen med organisationen mål. Organisationen skal også vise, hvordan den anvender evalueringsprocesserne til at formulere nye strategier. Effektive processer omkring evaluering sikrer, at organisationen får en forrentning af sine udviklingskroner.IIP Certificeret
For at blive certificeret som en Investors in People, skal man gennem en række skridt:
1. Forståelse af Standarden og dens strategiske indflydelse på organisationen
2. Gennemgår en vurdering i forhold til Standarden for at identificere, om der er nogen huller
3. Giver sin tilslutning til at opfylde Standardens krav og kommunikerer denne commitment til alle medarbejdere
4. Planlægger og handler for at skabe forandringer
5. Samler bevismaterialet inden certificering
6. Certificering som en Investors in People

Udvikling af Standarden
Cirka hver tredje år vurderer Investors in People UK Standarden for at sikre, at den stadig er relevant, tilgængelig og fordelagtig for alle typer og størrelser af organisationer. Den sidste revision var i 2004.
Investors in People | C.L. Ibsensvej 11 | 2820 Gentofte | Telefon: 7025 6526 | Email: information@iipdanmark.dk | Web: www.iipdanmark.dk